موتور جستجوی کلمات تک یا چند کلمه ای
تخصصی شریف ادو

Mahsa salimi

دانشگاه آزاد شوشتر

09011997386

Mahsaaaasalimi@gmail.com

اکرم متولی

شهید بهشتی

09015330901

AkramMotaali@gmail.com

اکبر آقایی

سنندج

09185227325

akbaraghaee1394@gmail.com

ترجمه و معنی کلمه و لغت a به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت a1 به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت a2 به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aaa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aaai به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aardwolf به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aaron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aaronic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aaronic(al) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ab به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aba به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abacinate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaciscus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aback به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaculus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abacus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaft به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abalienate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaloenation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abalone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandoment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandoned به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandonee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandoner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandoning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abandonment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaptiston به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaptistum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abarbarian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abarticulation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abase به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abased به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abasement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abash به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abashedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abashment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abassid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abatable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abatement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abatis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abattis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abattoir به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaxial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abaxile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abba به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbacy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbasid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbatial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbatical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbay به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbazzo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbess به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbey به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbotship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbreviate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbreviated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbreviation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abbreviator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abclution به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abderthalden به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdicate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdication به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdicative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abditory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdomen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdominal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdomino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdominos به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdominoscopy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdominoscopy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdominous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abduce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abducens به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abducent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abduct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abduction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abductor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abdullah به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abeam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abecedarian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abecedarium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abel به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abele به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abelian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abelmoschus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abelmosk به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abelmusk به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abend به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abended به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abenefice به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberdeen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberdevine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberrance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberrant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberrations به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aberrometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abetment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abetter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abetting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abettor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abextra به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abeyance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abeyant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abgssinian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhesive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhorrence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhorrent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhorrently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abhorrer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abidance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abider به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abiding به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abidingness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abience به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abietic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abigail به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abilities به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abinitio به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abintra به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abio به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abiogenesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abiotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abiotrophy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abirritate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abiston به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abject به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjection به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjectival به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjective به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjectly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjectness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjeure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjoint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjuration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjuratory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjurer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abjuror به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abklingen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablactate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablactation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablatitious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablaut به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablaze به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت able به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablegate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablique به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abloom به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablosung به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abluent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablush به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablution به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablutions به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ablutomania به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnegate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnegating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnegation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnerval به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abneural به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abney به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnodation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnonmally به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnormal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnormalcy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnormality به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnormity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abnormous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboard به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abode به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboitic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolish به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolishable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolished به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolisher به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolishment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolitionism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abolitionist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abomasum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abominable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abominableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abominably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abominate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abomination به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abondance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abonne به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abook به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborgation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboriginal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborigine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborigines به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborsement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abort به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aborticide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortifacient به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortionist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abortment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboulia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abound به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت about به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت above به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboveboard به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aboveground به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abovestairs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abraam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abracadabra به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abradability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abradant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abradent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abraham به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrahan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abram به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abranchial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abranchiate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrasion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrasive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrazitic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abreact به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abreaction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abreast به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abridge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abridged به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abridgement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abridgment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abriviated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abroach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abroad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrogator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abrupt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abruption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abruptly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abruptness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscene به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscess به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscind به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscise به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscissa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscission به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscond به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abscondence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absconder به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abseil به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absentee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absenteeism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absentia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absentminded به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absicht به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absinth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absinth(e) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absinthium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absinthol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolute به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolutely به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absoluteness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolution به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolutism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolutist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolutly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolutory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolvable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolve به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absolver به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absonce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absopption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absoption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbefacient به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorber به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorbs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorptance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorpthiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorptiometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorptive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorptiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absorptivity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstainer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstemen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstemious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstemiously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstemiousness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstention به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstentious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absterge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstergent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstersion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstinence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstinence;or به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstinency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstinent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstinently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstract به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstracted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstractedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstractedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstracter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstraction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstractionism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstractive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstractly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstracts به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstroct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstruse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstrusely به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abstruseness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absurd به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absurdities به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absurdity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absurdly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت absurdum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuleia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abulia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abulic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abulomania به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abun به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abundace به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abundance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abundancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abundant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abundantly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abusing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abusive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abusively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abusiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abut به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abutilon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abutment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abutments به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuttal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abuttals به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abutting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aby به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abye به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abysm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abysmal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abyss به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abyssal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abyssinia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت abyssinian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acacia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acacine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academicals به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academician به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academicism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت academy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acadmist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acajou به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acalamity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acalculia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaleph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acalephe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acamar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanaceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanth(a)esthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acantha به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthaceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthaid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acantho به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthocephala به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthoid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthoma به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthopterygian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthopterygii به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthosisnigricans به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acanthus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acapella به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acapsular به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acardiac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acariasis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaricide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarina به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaro به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaroid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarpellous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarpelous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acarpous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acatalectic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acatalepsia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acatalepsy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acataletic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acatamathesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acataphasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acataposis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acathexis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaudal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaudate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaulescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaulescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acauline به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acaulous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accadian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accaimer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accasion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accede به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceeptance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerando به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceleratin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceleration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerationists به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerun به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelerunt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceletor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accelofilter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentricity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentual به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentually به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentuate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accentuation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accept به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accepted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptees به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accepter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accepting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acceptor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت access به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessariness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessibility به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessible به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessibly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accession به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessional به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessions به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessoiral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessorial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessories به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessorius به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accessory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acciaccatura به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidencental به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accident به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidental به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidentalism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidentally به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidentalness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accidents به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acciderint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipenser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipienda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipient به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipital به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipiter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipitres به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipitrine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accipiuntur به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclaim به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclamable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclamatim به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclamation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclamatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimatable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimatation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimatization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclimatize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclivity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acclivous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accolade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommodate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommodating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommodatingly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommodation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommodator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accommpanying به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomodate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomodating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomodation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompanied به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompanier به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompaniment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompanist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompany به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompanying به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompli به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplice به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplish به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplishable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplished به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplisher به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplishment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accomplishments به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accompulished به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accord به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordantly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت according به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordingly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accordionist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accost به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accouchement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoucheur به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoucheuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت account به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accountics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accounties به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accounting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accounts به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accouter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoutered به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accouterment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accouterments به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoutn به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoutre به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoutred به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accoutrements به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accred به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accredit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accreditation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accredited به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accrescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accrete به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accreted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accretion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accretionof به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accretions به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accretive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accroach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accross به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accru به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accru(e)ment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accrue به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accrued به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accruning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accubation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acculturate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acculturation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumbency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumbent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulatively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accumulator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accuracy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accurate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accurately به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accurse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accursed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accursedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accursedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusare به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accused به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accuser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accusingly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accustom به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accustomed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت accustomedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ace به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acean به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acedia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceko به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acellular به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acenesth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acenesth(a)esia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acentric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acentrous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephala به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephalan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephali به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephalo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephalocyst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephalon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acephalous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceptive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acequia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceraceae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceratosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerbate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerbity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acerous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acervate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acescency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acess به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetabular به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetabulifarm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetabulum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetaldehyde به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetaldoxime به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetals به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetanion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetarious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetaz به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetiam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetifier به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetify به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetimetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceto به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetoaaetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetobacter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetolysis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetomorphine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aceton به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetonation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetonic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetonincs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetophenone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetosal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetosalicylic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetubular به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetyl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylcholine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylcoenzyme به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylene به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylenic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylisable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylized به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acetylizing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acey به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achaean به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achaemenian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achaemenid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achaian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achalasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achamenian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achamenidae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acharnement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ache به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheake به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheilia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheilos به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheilous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheiria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achene به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achenocarp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achernar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aches به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheval به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acheweed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achievable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achieve به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achieved به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achievement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achiever به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achilles به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aching به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achiral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achivement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achlamydeous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achlorhydria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achloropsia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achluophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acholia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acholic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acholous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achondrite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achordata به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achrocidin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achrodextrin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achroma به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatisation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromato به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatope به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatopsia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatopsy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromatous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achromic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achropsia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت achylous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acicity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acicula به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acicular به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aciculate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aciculum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acid0base به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidifiable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidific به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidified به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidifier به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidify به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidimetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidizing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidolysis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidophile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acids به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acidulous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acierage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acierate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aciform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinaces به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinaciform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinarious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinaseous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aciniform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acinus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acipenser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acitric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aciurgy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ack به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ackermanaxle به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknohledgement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowladgement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowledge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowledged به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowledgement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowledger به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acknowledgment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ackuowledge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acleictous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aclinic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acloud به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acm(a)esthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acme به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acne به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acnemia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acnerosacea به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acnode به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoasm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acock به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acodemian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoelous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acold به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acologte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acolous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acolyte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acomia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acondylose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acondylous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aconital به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aconitase به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aconite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aconitum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aconuresis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acopia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acopic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acopon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acorn به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acotyledon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acotyledonous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acouasm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acouchy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acouisition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoumeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoumetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acountability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acounter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acousia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acousis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acousma به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustician به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustico به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acousticon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoustics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoutre به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acoutrement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acovnt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acpa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquaint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquaintance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquaintanceship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquainted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquaintedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquest به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquiesce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquiescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquiescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquiescently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquintance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquirability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquirable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquired به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquirement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquirer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquisition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquisitive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquisitively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquisitiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquistion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquittal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquittance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acquitted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acr به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrack به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acranial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrasy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acraturesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acre به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acreage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acridfty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acridity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acridly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acridness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acriflavine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrimenious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrimonious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrimoniously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrimoniousness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrimony به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acritical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acro به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acro(a)esthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroan(a)esthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobacy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobatics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobatism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrobystitis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocephalia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocephalic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocephaly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrochordon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocinesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocinesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrocyanosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrogamy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrogenous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrography به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrolein به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrolith به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromastitis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromegalia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromegaly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acromphalus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acronarcotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acronical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acronichal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acronym به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroparesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrophony به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acropodium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acropolis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroscopic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrositism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrosome به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrospire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrospore به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت across به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrostic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrostical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acroterium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrotism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrux به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acryl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrylalsehyde به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrylate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrylic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acryloid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrylonitrile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acrysol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت act به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actaeon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acteous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actimorph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinautographic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinic(al) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actiniferous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actiniform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinochemistry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinoelectric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinogram به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinograph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinoid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinolagy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinometre به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinometry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinomorphic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinomorphous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinomycosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinouranium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinozoa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actinozoan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت action به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actionable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actionary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actionless به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actions به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت active به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activeness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activities به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت activity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acts به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actual به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuality به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actualization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actualize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actually به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actualness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuals به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuarial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actuble به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actude به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت actus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acu به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acu(a)esthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acuate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acuity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aculeate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aculeolate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aculeus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acumen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acuminate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acumination به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acuminous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acummulator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acupunctuate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acupuncture به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acusticus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acute به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acutely به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acuteness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acutifoliate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acyclic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acyl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acylating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acylation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acylium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acyloin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت acyrology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ada به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adactylous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adagio به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamantean به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamantine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adamite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adams به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaphic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaphorous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adapt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adapted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adapter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adapting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaptor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adaxial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aday به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adays به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adccp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت add به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addax به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت added به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addend به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addendum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adder به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adders به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addersser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addibility به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addible به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addict به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addicted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addictedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addiction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addictive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adding به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addison به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additament به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additional به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additionally به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additives به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت additivity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addle به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addorsed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت address به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addressability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addressable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addressed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addressee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addresses به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت addressing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adduce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adducent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adducible به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adduct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adduction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adductive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adductor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adduee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adduse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adective به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adelopod به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ademption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aden به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenalgia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeni به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenitis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeno به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenography به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenoid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenoidal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenoids به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenoma به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenomatous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenosine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adenotomy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adentalis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adept به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeptly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeptness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adequacy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adequate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adequately به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adequateness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ader به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adernocorticotropic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adeyancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adh به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhere به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adherence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adherent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adherently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhesion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhesive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhesively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhesiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhibit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhoc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adhominem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiabatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiabetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiadokinesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiantum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adience به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adieu به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adinfinitum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adinterim به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipamide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipocere به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipocerous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipoma به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiposeness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adiposity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adipsia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aditional به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adits به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjacence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjacency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjacent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adject به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjectival به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjective به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjectively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjoin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjoining به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjoint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjourn به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjournment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudgment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudicate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudicated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudication به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjudicator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjunct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjunction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjunctive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjunctively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjuration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjuratory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjurer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjusability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjust به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjustability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjustable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjusted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjuster به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjusting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjustment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjustments به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjutancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjutant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjutantship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjutor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjuvant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adjuvent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adlib به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adm3a به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adman به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admaxillary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admeasure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admeasurement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admedium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admensuration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admetus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adminicle به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administered به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administerial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administering به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administrant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administrate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administrative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administratively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administrator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administratorship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administratrix به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administravit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت administring به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adminstrator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirals به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiralship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiralty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiring به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admiringly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admirster به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admision به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissibility به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissible به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissibleness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissibll به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissibly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admission به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admissive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admitance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admitedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admits به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admittable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admittance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admitted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admittedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admix به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admixtion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admixture به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admixtures به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonish به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonisher به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonishment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonitive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonitor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت admonitory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adnascence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adnascent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adnate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adnauseam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adnexa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ado به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adobe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adolescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adolescency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adolescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adolph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adonic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adonis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adopt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoptable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adopted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adopter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adopting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoptionism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoptionist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoptive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adore به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adored به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorn به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorned به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adorning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adornment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adoube به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adour به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrama به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrastea به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adren به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenalin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenalin(e) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenaline به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenergic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenin(e) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adreno به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenocortical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrenocorticotropic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adressee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adriatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrift به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adroit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adroitly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adroitness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adrowneed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adscititious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adscript به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adside به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adsorb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adsorbate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adsorbed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adsorbent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adsorption به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aduacent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adult به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulteration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulteress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulterously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adultery به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adulthood به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adultness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adultomorphism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adumbral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adumbrant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adumbrate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adumbration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adumbrative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aduncate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aduncous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adust به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adv به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advalorem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advanced به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advancee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advancement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advancer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advancing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantageaus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantageous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantageously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantageousness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advantages به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advection به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventitious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventitiouse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventitiously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventurer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventures به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventuresome به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventuress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventurism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventurous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adventurously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverbial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverbially به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverbum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adversary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adversative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adversely به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverseness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adversity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advert به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adverting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertise به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertisement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertiser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertising به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advertize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advice به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advise به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advised به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adviser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisers به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advising به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advisory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advocacy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advocate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advocation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advocator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advowee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت advowson به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adynamia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adynamic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adytum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adz به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت adze به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aead به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aedile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aegean به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aegis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aegisthus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeneas به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeolian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeoliplie به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeolotropic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeolotropy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeolus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeonian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeonic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aep به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerialist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerie به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeriferous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeriform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerify به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerily به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aero به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroballistics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerobatics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerobe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerobee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerobic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerobiosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroboat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerocartograph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerocommander به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerodrome به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerodynamic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerodynamicist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerodynamics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerodyne به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerofoil به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerogram به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerogramme به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerographer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerography به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerogun به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerolite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerological به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerologist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromancy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromechanic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromechanics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromedical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromedicine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerometeorograph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerometry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeromotor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeronaut به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeronautic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeronautical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeronautics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeronautism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroneurosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeropause به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerophagia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerophagy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerophyte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroplane به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroscope به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeroscopy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerosol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerospace به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerospce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerosphere به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerostat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerostatics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerostation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aerotherapeutics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aeruginous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aery به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesculapian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthesiogenic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthesiometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthete به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthetician به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aestheticism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthetics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aesthsis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aestival به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aestivate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aestivation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aether به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aetiology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aetna به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aew به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت af به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afair به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afauit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afcet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afeat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afebrile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affair به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affaire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affaires به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affairs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affect به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affected به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affecter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affecting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectingly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affection به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectional به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectionate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectionately به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectionateness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectioned به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affections به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affective به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affectivity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affeluo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afferent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affetionate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affianced به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiche به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affidavit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affidavy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affifty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiliate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiliated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affiliation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affimable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affinal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affined به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affinity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmatively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affirmatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affix به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affixture به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflatus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflict به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflicted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflictedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affliction به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflictive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affluence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affluent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afflux به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affluxion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afforce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afforcement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afford به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afforest به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afforestation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afforestment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affranchisement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affranchize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affray به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affreight به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affreightment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affricate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affrication به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affright به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affrighter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affront به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affronted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affronter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affrontive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affshoot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affusion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت affution به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afghan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afghanistan به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aficionado به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afield به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afips به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aflame به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afloat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aflutter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afoam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afoot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afore به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforegoing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforehand به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforementioned به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforenamed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforesaid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforesid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforethought به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aforetime به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afortiori به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afoul به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afr به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afraid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afreet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afresh به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afriad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت africa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت african به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت africander به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afrit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afro به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afront به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aft به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftectedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت after به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت after(orfor)something به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterbirth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterborn به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterbow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterbrain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterburner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterburning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftercare به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterchap به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterclap به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftercrop به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterdate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterdeck به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterdischarge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftereffect به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterexpulsion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterflight به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterglow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftergrass به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterimage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterleech به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterlife به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftermarket به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftermath به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftermost به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afternoon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterpains به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterpiece به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftersensation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftertaste به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterthought به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftertime به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftertouch به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterward به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterwards به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterwinds به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterwit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت afterworld به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftmost به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aftring به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ag به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agag به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agaiast به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت again به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت against به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agaist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agalactia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agalactous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agalaxy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agalloch به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agallochum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agamemnon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agamete به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agamic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agamogenesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agamous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aganist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agante به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agape به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agaric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agaricaceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agarment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agastric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agateware به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agatize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agaze به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت age به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aged به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ageicultural به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ageing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ageless به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agelong به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agena به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agency به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agenda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agendum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agents به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agentship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agerasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ages به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ageum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ageusia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggairs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggergation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglomerate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglomerating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglomeration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglomerative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglutinant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglutinate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglutination به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agglutinative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggradation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrandise به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrandize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrandizement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrandizing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrantizement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggravator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggregate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggregately به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggregates به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggregation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggregative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggresive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggression به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggressive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggressively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggressiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggressivity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggressor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrieve به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggrieved به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aggroup به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aghast به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agilely به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agileness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agility به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aging به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aginst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agio به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agiotage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitans به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitata به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitato به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agitolalia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agleam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aglet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agley به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aglitter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aglow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agmatology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agminate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agminated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agmr به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnail به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnates به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnomen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnominal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnosia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnostic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnosticism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agnus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ago به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agog به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agoines به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agoing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonise به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonistic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonistical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonistically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonistics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonizing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agonizingly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agony به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agoo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agood به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agora به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agoraphobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agouti به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrafe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agraffe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrammatism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrapha به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agraphia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrarian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrarianism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agravation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agree به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreeability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreeable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreeableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreeably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agreements به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agression به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agressive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrestic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agribusiness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agricultral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agricultural به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agriculturalist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agriculture به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agriculturist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agricultuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrimony به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agriology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agriot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agro به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrobiology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrochemistry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agroecosystem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrologic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrologist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agronomic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agronomics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agronomist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agronomy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrostology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrosylvopastoral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aground به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrudge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agrypnia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ague به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aguish به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت agument به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ah به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ah! به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aha به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aha! به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahab به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahead به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahedonia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahmad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahoy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahunderd به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahupnosia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ahypnia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ai به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aiar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aichmophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aided به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aider به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aiding به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aids به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aiglet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aigret به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aigrette به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aiguillette به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ail به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailanthus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailavator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailcron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aileron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailerons به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ails به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ailurophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aim به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aimed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aiming به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aimless به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aimlessly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aims به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ainer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aint به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت air به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airball به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airbleed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airborne به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airbreathing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airbrush به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airburst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aircontroller به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aircraft به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aircrew به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airdefense به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airdrome به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airdrop به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airedale به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airfield به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airflow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airfoil به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airframe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airfreight به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airglow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airhead به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airhole به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airily به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airiness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airless به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airlift به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airliner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airmail به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airman به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airmanship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airmen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airmobile به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airmobility به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airplain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airplane به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airport به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airpost به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airproof به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airscrew به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airsick به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airspace به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airspeed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airstream به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airstrip به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airtight به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airwave به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airway به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airworthiness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airworthy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت airy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aisal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aisle به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aisp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ait به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aitch به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aitcraft به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aivatrix به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aix به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aizarine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ajar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ajax به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ajeeb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aka به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akathisia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ake به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akimbo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akimbon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akinesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akinesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akinesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akinetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aking به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akka به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت akkadian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aknowledge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت al به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alabaster به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alabastrine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alack به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alackaday به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alacritous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alacrity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aladdin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alalia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alameda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alaminum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alamode به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alamp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alapin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarmgun به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarming به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarmism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarmist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alarum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alas به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alations به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alayerof به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alb به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alba به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albacore به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albanian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albatrose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albatross به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albedo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albedometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albeit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albinism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albugo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت album به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albumen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albumin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albuminoid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albuminose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albuminous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت albuminuria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alburnum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcazar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcestis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemistic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alchemy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alclad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcmene به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcohol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholmeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholomania به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcoholysis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcove به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alcyone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldebaran به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldehyde به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alder به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alderman به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aldus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ale به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aleatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aleay به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aleck به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alegar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alehouse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alekhine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alemannic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alembic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aleppo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alert به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alerting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alertly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alertness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alertress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alethiology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alette به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aleurone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alewife به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexander به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexanders به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexandretta به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexandria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexandrian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alexipharmic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alf به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alfa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alfalfa به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alfred به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alfresco به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alga به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebra به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebraic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebraical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebraically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebraist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebriac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algebrist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algedonic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algenib به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algeria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algerian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algerine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesiometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algesthesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algethi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alggardness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algiers به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algoid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algolagnia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algolagnic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algophilia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algorism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algorithm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algorithmic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت algum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alhaghi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ali به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alias به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliasing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alibi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alible به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alicron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alicyclic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alidad به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alidade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alien به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alienor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliens به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliform به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alight به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alighting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aligment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت align به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aligned به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aligner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aligning به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alignment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alike به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimental به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimentary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimentation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimentative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimentiveness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alimony به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aline به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alinement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alios به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alioth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliphatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliquant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliquot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliterary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alitize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aliunde به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alizarian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alizarin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alizarine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alka;imetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkahest به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkaid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalescence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalescent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkali به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalify به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalimetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkaline به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalinity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalinize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkaloid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkaloidal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkalosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkanes به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkanet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkekengi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkemi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkemic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkenes به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkens به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkoran به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkyd به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkyl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkylamine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkylating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkylation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkylborance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alkynes به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت all به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allay به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allayment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allege به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleged به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegiance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegiant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegoric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegorical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegorically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegorist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegorization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegorize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegretto به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allegro به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allele به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allelopathic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleluia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleppo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aller به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allergen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allergy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleviate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleviation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleviative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alleviator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alley به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allgaier به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allhail به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allheal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allhis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alliaceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alliance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allied به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allies به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alligation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alligator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allision به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alliterate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alliteration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allmanner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allmen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocated به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocations به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocheiria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allochiria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allocution به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allodial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloeroticism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloerotism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allogamous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allometry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allomorph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allonym به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allopathist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allopathy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allopatric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allophemia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allophone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allopreening به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allopsychosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allot به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotriomorphism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotrope به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotropism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotropy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allotted به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allottee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allowable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allowance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allowances به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allowed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloyage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloying به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alloys به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allport به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alls به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allspice به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allude به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allup به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allure به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allurement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alluring به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allusion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allusive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allusively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alluvial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alluviation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alluvion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alluvium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allways به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ally به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت allyl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almagest به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almamater به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almanac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almanach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almggiver به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almightiness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almightly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almighty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almond به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almonds به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almoner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almonry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almost به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alms به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almsgiving به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almshouse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almsman به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت almug به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alnico به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alodial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alodine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alodium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloes به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloft به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloha به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alones به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت along به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alongside به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloof به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alopecia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloud به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alow به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aloy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpaca به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpenstock به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpha به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabeticaily به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabetical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabetically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabetie به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphabetize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphaduct به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphameric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphanumeric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphard به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpheus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alphosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpinism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alpinist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alps به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت already به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alright به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alsike به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت also به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alt به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altaian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altair به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alteration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altercasting به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altercate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altercation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altered به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altern به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternately به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternating به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternatively به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternatives به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alternator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alterra به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altertive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت although به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altimeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altimetry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altisonant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altitude به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altitudinal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altiudinal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altivolant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alto به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altogether به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altricial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altrnator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altruism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altruist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altruistic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت altruistically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alu به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aludel به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumel به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumetize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumina به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminaut به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminiferous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminized به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aluminum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumna به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumni به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alumnus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alveary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alveolar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alveolaris به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alveolate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alveolus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alvin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alvine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alway به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت always به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alyssum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت alzeimer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت am به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amadou به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amagat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amalgam به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amalgamate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amalgamation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amalgametion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amalthea به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aman به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amanita به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amanner به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amanuensis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaranth به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaranthine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amarus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaryllis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amass به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amassment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amateur به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amateurish به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amateurism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amathophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amativeness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaurosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaurotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaxophobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amaze به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazed به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazedly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazedness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amazonian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambages به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambagious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambasador به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambassador به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambassadorial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambassadorship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambassadress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amber به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambergris به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambidexter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambidexterity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambidextral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambidextrality به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambidextrous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambience به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambient به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiequal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiguity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiguous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiguously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambisexual به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambit به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambitious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambitiously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambitiousness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambivalence به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambivalent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambiversion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambivert به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amble به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambler به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amblyopia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambroin به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambrosia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambrosiac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambrosial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambs به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambsace به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambulance به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambulant به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambulate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambulation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambulatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambursen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambuscade به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ambush به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amc به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameba به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameban به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amebiasis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amebic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameboid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amega به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameliorable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameliorate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amelioration به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameliorative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ameliorator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amend به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amendable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amendatory به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amende به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amender به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amendment به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amends به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amenorrhea به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amensic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ament به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amentia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amerce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amerceable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amercement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت america به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت american به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americana به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americanism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americanist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americanization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americanize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت americium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amerind به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ametabolic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ametabolous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amethyst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amethystine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ametropia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiableness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amianthus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiantus به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amicability به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amicable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amicably به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amide به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amidship به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amidships به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amidst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiga به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amimia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aminable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amination به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aminister به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aminomethanamidine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aminte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amiss به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amitosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amity به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammino به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammo به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammon به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoniac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoniacal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoniae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonial به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoniate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoniation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonium به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammonolysis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammoxidation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammunciate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ammunition به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnesiac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnesic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnestic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnesty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnion به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amnsement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amoeba به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amoebic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amoeboid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amok به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت among به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amongst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amonrist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amontillado به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amoral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorce به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amore به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorously به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorousness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorphism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amorphous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amort به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amortisement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amortization به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amortize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amoung به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amount به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amountain به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amour به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amp به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amperage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampere به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amperehour به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amperemeter به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amperes به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampersand به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphetamine به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphi به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibian به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibians به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibiotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibious به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibole به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibolic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphiboly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphibrach به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphimictic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphimixis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphiploid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphiprotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphistylar به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphitheater به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphitheatre به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphleness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampholyte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amphoteric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampilification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ample به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampleness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampliative به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplidyne به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplification به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplifier به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplifire به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplify به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplifying به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amplitude به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amply به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampoule به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ampul به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amputate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amputation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amputator به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amputee به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amuck به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amuk به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amulet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amuse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amusement به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amusia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amusing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amusive به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amygdala به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amygdalate به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amyl به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amylaceous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amyloid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amylose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amylum به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت amyostasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت an به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ana به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabaptist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabiosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabiotic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabolism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anabsurd به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anachist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anachronic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anachronism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anachronistic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anachronous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaclisis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaclitic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaconda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anacreontic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anacusia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anacusis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anadem به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaemia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaemic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaerobe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaerobic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaesthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaesthetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaesthetize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaglyph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaglyphoscope به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaglyptoscope به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagoge به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagogic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagogical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagogy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagram به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagrammatic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagrammatical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anagrammatize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analecta به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analects به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analeptic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analeptics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analgesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analgesic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analgesics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analgetics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analisis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analitical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analitics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anality به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analizer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analog به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogies به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogue به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analogy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analphabet به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analphabetic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analysand به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyse به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyser به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analysis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyst به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyte به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analytic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analytical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analytically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analytics به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyzable به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyzation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyze به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت analyzer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anamnesis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anamorphic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anancasm به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anancastia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anandria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anandrous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anankaslia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ananke به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anapest به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaphia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaphora به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaphrodisia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaphrodisiac به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anaplasty به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarch به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchic(al) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchism به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchistic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarchy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarthria به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarthritic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anarthrous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anasarca به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anasthesia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastigmat به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastomois به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastomose به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastomosis به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anastrophe به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anathema به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anathematize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anation به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomical به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomically به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomize به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anatomy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancestor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancestral به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancestress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancestry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchimeric به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchor به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchor(man) به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchorage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchored به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchoress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchoret به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchoring به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchorite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anchovy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancient به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anciently به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancientness به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancientry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancients به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancilla به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancillary به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancipital به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancipitous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ancress به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت and به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andante به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anderson به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anderssen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andesite به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andiron به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andormedae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andrew به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androgen به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androgenic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androgenous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androginy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androgynous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androgyny به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت android به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andromache به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andromania به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andromeda به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andromedae به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت andromedea به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androphagous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت androphobia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت ane به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aneal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anealing به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anear به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anecdotage به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anecdotal به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anecdote به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anecdotist به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anechoic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anegg به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anelastic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anele به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemogram به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemograph به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemography به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemology به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemometer به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemometry به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemone به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anemophilous به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anencephalia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anencephaly به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anent به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anergasia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anergia به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anergic به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anergy به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت aneroid به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anerol به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت anestablished به فارسی ترجمه و معنی کلمه و لغت