استخدام کارمند خانم

کسب درآمد عالی تضمینی غیر حضوری

سایت شریف ادو تمام تلاش خود را کرده است که با ثبت نام مترجمین بتواند فاصله بین مترجم و متقاضی ترجمه را کوتاه کند به نحوی که متقاضیان ترجمه، بطور مستقیم و بدون هیچگونه واسطه گیری و دلالی با مترجم در ارتباط باشند و با قیمت توافقی بین خودشان ترجمه را انجام دهند. لذا مترجمینی که تمایل به ثبت رزمه دارند به قسمت ثبت نام مترجم وارد شوند.

علی خانجانی

علم و صنعت

09136868782

Ali_Khanjani_modareszaban@gmail.com

احسان طاهرپور

مترجم آزاد

09393449713

Ehsan.taherpour@gmail.com

shima.shahabfar

مترجم آزاد

09140983732

shima.shahabfar@yahoo.com

1 ماکسیماکس: برای مکان X ، تعداد حداکثر پرداخت 7 تاست، که تحت سناریوی E1 رخ می دهد. برای مکان Y تعداد5(E3 ,E4) و برای مکان Z تعداد 10 تا( E1). استراتژی ماکسیماکس برای این است که به گزینه ای برسیم که دارای بیشترین بیشترین مقدار پرداخت باشد. در این مورد شما مکان Z را انتخاب خواهید کرد چون دارای 10 تا پرداخت است. این استراتژی برای بهینه کردن ریسک تصمیم گیری است- تا جایی که می دانیم- E4 شبیه E1 می باشد، و می تواند بیشتر نیز باشد، که در آن حالت انتخاب مکان Z می تواند از فاجعه جلوگیری کند. 1 ماکسیماکس: برای مکان X ، تعداد حداکثر پرداخت 7 تاست، که تحت سناریوی E1 رخ می دهد. برای مکان Y تعداد5(E3 ,E4) و برای مکان Z تعداد 10 تا( E1). استراتژی ماکسیماکس برای این است که به گزینه ای برسیم که دارای بیشترین بیشترین مقدار پرداخت باشد. در این مورد شما مکان Z را انتخاب خواهید کرد چون دارای 10 تا پرداخت است. این استراتژی برای بهینه کردن ریسک تصمیم گیری است- تا جایی که می دانیم- E4 شبیه E1 می باشد، و می تواند بیشتر نیز باشد، که در آن حالت انتخاب مکان Z می تواند از فاجعه جلوگیری کند. این استخدام منشی خانم در گرگان به شما چهار سناریوی محیط زیستی را می دهد:E1( نه A استخدام منشی خانم کرج و نه B): E2 (Aهست ولی Bنه): E3(B هست ولی Aنه) و استخدام کارمند خانم در همدان E4( هم استخدام کارمند خانم در کرج امروز A و هم B). استخدام منشی خانم تهرانسر مشکل تصمیم گیری که شامل سه گزینه و استخدام کارمند خانم در نیروی انتظامی چهار سناریو می باشد. استخدام منشی خانم نیمه وقت هر سناریو می تواند با هر گزینه اتفاق افتد، استخدام منشی خانم در زاهدان بنابراین 12 استخدام کارمند خانم در شهرری نتیجه ممکن را می استخدام کارمند خانم تهران توان در نظر گرفت. فرض استخدام کارمند خانم در تهران امروز کنید که شما استخدام منشی خانم در زنجان مشاهدات خود را در مورد مطلوبیت نسبی هر یک از نتایج بر اساس استخدام کارمند خانم در آژانس هواپیمایی پرداخت یگانه استخدام کارمند بازنشسته خانم یا استخدام کارمند خانم پاره وقت در تهران امتیاز مطلوبیت ،خلاصه بندی می استخدام کارمند خانم در باشگاه ورزشی کنید. استخدام کارمند خانم مشهد بنابراین بجای استخدام کارمند خانم شرق تهران امتیازهای جداگانه آگهی استخدام منشی خانم در قم برای هر گزینه ای که استخدام کارمند خانم محدوده شرق شما در ماتریس عملکرد فصل دارید که اجازه ای به عدم قطعیت نمی دهد ، شما هم اکنون چهار سناریوی پرداخت وابسته استخدام منشی خانم پاره وقت در رشت دارید. مجموعه ای از یک ماتریس پرداخت در جدول 5.1 وجود دارد. هیچ چیزی در مورد استخدام کارمند خانم لیسانس محتمل تر بودن استخدام منشی خانم در فردیس چهار سناریوی محیطی وجود ندارد. کدام استخدام کارمند اداری خانم در تهران امروز مکان باید انتخاب شود؟ جدول5.2 ماتریس پشیمانی که از ماتریس پرداخت جدول 5.1 بدست آمده است. تخمین ها برای تقاضا برای عمل جراحی غیر-بستری در بیمارستان شما( در هزاران عملکرد) تحت شرایط ذاتی مختلفی هستند: با استفاده از مثال های مختلف به بررسی بپردازید. به اولین مشکل تصمیم گیری درفصل چهارم راجع به گسترش بلوک عملکردی برگردید. فرض کنید که بیمارستان نزدیک شما قصد توسعه واحد خود را داشته باشد. اگر چنین کنند، تقاضا برای عمل جراحی در بیمارستان شما کاهش خواهد یافت. همچنین یک دستورالعمل افزایش حجم عمل های جراحی روزانه را توصیه کرد ولی واضح نیست که چگونه جراحان این گزارش را دریافت خواهند کرد. اگر آنها همه توصیه ها را قبول کنند، در اینصورت افزایش قابل توجهی در تعداد عمل جراحی های انجام شده و کاهش در تقاضا برای عمل جراحی بستری بوجود می اید. در حال حاضر بعضی از انها هستندکه کمتر از ظرفیت خود عمل جراحی دارند. جدول5.2 ماتریس پشیمانی که از ماتریس پرداخت جدول 5.1 بدست آمده است. Aکارخانه در شهر Z به شهر Y منتقل استخدام کارمند خانم شهرری خواهد شد در این استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر در کرج حالت، دو گزاره استخدام منشی خانم بندر انزلی وجود دارد که شما در مورد آن عدم قطعیت دارید: در این حالت، دو گزاره وجود دارد که شما در استخدام کارمند اداری خانم در غرب تهران مورد آن عدم قطعیت استخدام کارمند خانم دارید: مشکل تصمیم گیری که شامل سه استخدام منشی خانم غرب تهران گزینه و چهار سناریو استخدام کارمند اداری خانم در شهرک صنعتی پرند می باشد. هر استخدام کارمند خانم در رشت سناریو می تواند با هر گزینه استخدام کارمند خانم و آقا اتفاق افتد، بنابراین 12 نتیجه ممکن را می توان در نظر گرفت. فرض استخدام کارمند خانم نیمه وقت کنید استخدام کارمند اداری خانم قم که شما مشاهدات خود را استخدام منشی خانم نیمه وقت تهران در مورد استخدام کارمند خانم در جزیره کیش مطلوبیت نسبی هر یک از استخدام منشی خانم شیفت صبح در کرمان نتایج استخدام کارمند خانم در تبریز بر اساس پرداخت یگانه استخدام کارمند خانم در موسسه فرهنگی یا استخدام منشی خانم شهرکرد امتیاز مطلوبیت ،خلاصه بندی استخدام کارمند اداری خانم در ساری می کنید. بنابراین بجای امتیازهای جداگانه برای هر گزینه ای استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا در مشهد که استخدام کارمند اداری خانم تهران شما استخدام کارمند فروش خانم در تهران در ماتریس عملکرد فصل دارید که اجازه ای به استخدام منشی خانم اصفهان عدم قطعیت نمی دهد ، استخدام کارمند خانم افتاب شما هم اکنون چهار سناریوی پرداخت وابسته استخدام منشی خانم در سیرجان دارید. مجموعه ای از یک ماتریس پرداخت در جدول 5.1 وجود دارد. هیچ چیزی در مورد محتمل تر بودن چهار سناریوی محیطی وجود ندارد. کدام مکان باید انتخاب شود؟ قدم اول، مشخص کردن استخدام کارمند خانم در شهریار مجموعه ای از استخدام منشی پزشک خانم حالت های ذاتی یا سناریوهای طبیعی می باشد. اینها مجموعه شرایط محتملی هستند که استخدام کارمند خانم با مدرک لیسانس خارج از کنترل شما هستند ولی نحوه تصمیم گیری شما را استخدام کارمند خانم در تهرانپارس تحت استخدام منشی خانم محدوده تهرانپارس تاثیر قرار می دهند. این مجموعه استخدام کارمند خانم پاره وقت در شهریار باید بصورت متقابل منحصر استخدام منشی خانم در رشت بفرد باشد( یعنی یک حالت ذاتی نمیتواند به صورت استخدام منشی خانم تهران امروز همزمان با دیگری باشد) استخدام منشی خانم در قم و جامع هستند(یعنی همه استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت معتبر حالات آگهی استخدام منشی خانم در اصفهان ذاتی را پوشش می دهند). جدول 5.1 ماتریس پرداخت برای مشکل تصمیم گیری استخدام منشی خانم در یزد در حضور عدم قطعیت B یک مرکز سلامت جدید در دور استخدام کارمند اداری خانم غرب تهران از مرزهای شهرهای Z,X استخدام کارمند خانم در رباط کریم ساخته خواهد شد. قدم اول، مشخص کردن مجموعه ای از حالت های ذاتی اگهی استخدام کارمند خانم در تبریز یا سناریوهای طبیعی می باشد. اینها مجموعه شرایط استخدام منشی خانم در مطب چشم پزشکی تبریز محتملی هستند که خارج از کنترل شما هستند ولی استخدام منشی خانم شرق تهران نحوه تصمیم گیری شما را تحت تاثیر قرار می دهند. این مجموعه آگهی استخدام منشی خانم در مشهد باید بصورت استخدام کارمند ساده خانم متقابل منحصر بفرد باشد( یعنی یک حالت آگهی استخدام منشی خانم در تهران ذاتی نمیتواند به صورت همزمان با دیگری باشد) استخدام کارمند خانم شاهین شهر و جامع هستند(یعنی استخدام کارمند خانم غرب تهران همه حالات استخدام کارمند خانم کرج ذاتی را استخدام منشی خانم باشگاه پوشش می استخدام منشی و حسابدار خانم دهند). جدول آگهی استخدام منشی خانم 5.1 ماتریس استخدام کارمند خانم در جنوب تهران پرداخت برای مشکل تصمیم گیری در حضور عدم قطعیت جدول5.2 ماتریس پشیمانی که از استخدام کارمند خانم مسلط به زبان انگلیسی ماتریس پرداخت جدول 5.1 بدست استخدام کارمند خانم در سپاه آمده است. به یاد داشته باشید که بیمارستان در حال حاضر ظرفیت پذیرش 12000عمل در سال را دارد و مدیریت شما قصد ساختن دو واحد جدید، با ظرفیت 2000 عمل در سال را دارد. 2. ماکسیمم:برای مکان X ، بدترین حالت ممکن که می تواند رخ دهد E4 می باشد که کمترین پرداخت صفر دارد. کمترین پرداخت ها برای مکان های YوZ تعداد2 ( تحت E1و E2) و 2-( تحتE4) می باشد. بنابرین بهترین( یا ماکسیمم) مینیمم ها برابر 2 است که از انتخاب مکان Y بدست می آید. استراتژی ماکسیمم،برای تصمیم گیران بدبین یا ریسک گریز است. که فرض می کند که هر گزینه ای را انتخاب کنید، بدترین اتفاق خواهد بود. نظریه بازی تعدادی استراتژی را برای تصمیم گیری پیشنهاد می کند. در اینجا سه تا از آنها را بدانید: به یاد داشته باشید که بیمارستان در حال حاضر ظرفیت پذیرش 12000عمل در سال را دارد و مدیریت شما قصد ساختن دو واحد جدید، با ظرفیت 2000 عمل در سال را دارد. 2. ماکسیمم:برای مکان X ، بدترین حالت ممکن که می تواند رخ دهد E4 می باشد که کمترین پرداخت صفر دارد. کمترین پرداخت ها برای مکان های YوZ تعداد2 ( تحت E1و E2) و 2-( تحتE4) می باشد. بنابرین بهترین( یا ماکسیمم) مینیمم ها برابر 2 است که از انتخاب مکان Y بدست می آید. استراتژی ماکسیمم،برای تصمیم گیران بدبین یا ریسک گریز است. که فرض می کند که هر گزینه ای را انتخاب کنید، بدترین اتفاق خواهد بود. این به استخدام منشی خانم در کرمانشاه شما چهار سناریوی استخدام کارمند خانم در فرودگاه امام خمینی محیط استخدام منشی خانم در سنندج زیستی را می دهد:E1( نه A آگهی استخدام منشی خانم در اهواز و نه B): E2 (Aهست ولی Bنه): E3(B هست استخدام منشی خانم بندرعباس ولی Aنه) و E4( هم A و هم B). عمل جراحی روزانه پذیرش شده=11 اگر بیمارستان همسایه توسعه یابد =11 و اگر توسعه نیابد برابر15 خواهد بود. برای عمل های جراحی روزانه پذیرش نشده ،شکل های 13 و 16 به ترتیب نشانگرند. استراتژی هایی برای تصمیم گیری B یک مرکز سلامت جدید در دور از مرزهای شهرهای Z,X ساخته خواهد شد. 3 مینی ماکس پشیمانی: برای این استراتژی ، باید یک ماتریس پشیمانی از ماتریس پرداخت بدست آورید. چگونه انجام خواهد شد؟ فرض کنید که E1 سناریویی باشد که واقعا رخ می دهد. بهترین تصمیم به سمت مکان Z پیش می رود(پرداخت=10). با انتخاب مکان X ،پرداخت برابر با 7 است، بنابراین مقدار پشیمانی توسط کسی احساس می شود که X را انتخاب کرده باشدو با E1 مقادیر بصورت 7-10 یا 3 می باشد. این امر در جدول 5.2 نشان داده شده است. بصورت مشابه، مقدار پشیمانی در انتخاب مکان Y و از طریق E2 بصورت 2-5 یا 3 خواهد بود. بنابراین، برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید که بیشترین پشیمانی برای انتخاب مکان X مقدار 5 خواهد بود( تحت E4). و مقدار بیشینه پشیمانی برای مکان Y برابر است با 8( تحت E1) و برای مکان Z برابرست با 7 (تحت E4). بر اساس استراتژی مینی ماکس پشیمانی، مکان X را انتخاب می کنید چون می خواهید که مقدار ماکسیمم پشیمانی را مینیمم سازی کنید. این استراتژی برای تصمیم گیرندگانی است که می خواهند ناامیدی و انتقاد از تصمیم را پس از اتفاق مینیمم کنند. این به شما چهار سناریوی محیط زیستی را می دهد:E1( نه A و نه B): E2 (Aهست ولی Bنه): E3(B هست ولی Aنه) و E4( هم A و هم B). با استفاده از مثال های مختلف به بررسی بپردازید. به اولین مشکل تصمیم گیری درفصل چهارم راجع به گسترش بلوک عملکردی برگردید. فرض کنید که بیمارستان نزدیک شما قصد توسعه واحد خود را داشته باشد. اگر چنین کنند، تقاضا برای عمل جراحی در بیمارستان شما کاهش خواهد یافت. همچنین یک دستورالعمل افزایش حجم عمل های جراحی روزانه را توصیه کرد ولی واضح نیست که چگونه جراحان این گزارش را دریافت خواهند کرد. اگر آنها همه توصیه ها را قبول کنند، در اینصورت افزایش قابل توجهی در تعداد عمل جراحی های انجام شده و کاهش در تقاضا برای عمل جراحی بستری بوجود می اید. در حال حاضر بعضی از انها هستندکه کمتر از ظرفیت خود عمل جراحی دارند. تخمین ها برای استخدام منشی خانم کمالشهر تقاضا برای عمل جراحی غیر-بستری در بیمارستان شما( در هزاران استخدام کارمند خانم بیمه عملکرد) تحت استخدام منشی خانم نیمه وقت در تهران شرایط ذاتی مختلفی هستند: استراتژی هایی برای تصمیم گیری Aکارخانه در شهر Z به شهر Y منتقل خواهد شد B استخدام کارمند خانم در فردیس یک مرکز سلامت جدید در استخدام منشی خانم برای مطب دور از مرزهای شهرهای Z,X ساخته خواهد شد. جدول 5.1 ماتریس پرداخت برای مشکل تصمیم گیری در حضور عدم قطعیت مشکل تصمیم گیری که شامل سه گزینه و چهار سناریو می باشد. هر سناریو می تواند با هر گزینه اتفاق افتد، بنابراین 12 نتیجه ممکن را می توان در نظر گرفت. فرض کنید که شما مشاهدات خود را در مورد مطلوبیت نسبی هر یک از نتایج بر اساس پرداخت یگانه یا امتیاز مطلوبیت ،خلاصه بندی می کنید. بنابراین بجای امتیازهای جداگانه برای هر گزینه ای که شما در ماتریس عملکرد فصل دارید که اجازه ای به عدم قطعیت نمی دهد ، شما هم اکنون چهار سناریوی پرداخت وابسته دارید. مجموعه ای از یک ماتریس پرداخت در جدول 5.1 وجود دارد. هیچ چیزی در مورد محتمل تر بودن چهار سناریوی محیطی وجود ندارد. کدام مکان باید انتخاب شود؟ 3 استخدام منشی خانم شیفت شب مینی ماکس پشیمانی: برای این استراتژی ، استخدام کارمند خانم در شهرک صنعتی پرند باید استخدام کارمند خانم همشهری یک ماتریس پشیمانی از ماتریس پرداخت بدست آورید. استخدام منشی وکیل خانم چگونه استخدام منشی خانم باشگاه ورزشی انجام خواهد استخدام کارمند اداری خانم با سابقه شد؟ فرض کنید که E1 سناریویی باشد که واقعا استخدام منشی خانم تهران رخ می دهد. بهترین تصمیم به سمت مکان استخدام کارمند خانم در قزوین Z پیش استخدام کارمند خانم با حقوق بالا می رود(پرداخت=10). استخدام منشی خانم 10 تیر اصفهان 1397 با انتخاب مکان X ،پرداخت برابر با 7 است، بنابراین مقدار پشیمانی توسط کسی احساس می شود استخدام کارمند ساده خانم در تهران که X را انتخاب کرده باشدو با E1 مقادیر بصورت 7-10 یا استخدام کارمند خانم تهرانپارس 3 می استخدام منشی خانم پاره وقت باشد. این امر در جدول 5.2 نشان داده شده است. بصورت مشابه، مقدار پشیمانی در انتخاب مکان Y و از طریق استخدام منشی خانم در پرند E2 بصورت 2-5 یا 3 خواهد استخدام کارمند اداری خانم بندرعباس بود. بنابراین، برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید استخدام منشی خانم در ساری که بیشترین پشیمانی برای انتخاب مکان X مقدار 5 استخدام کارمند خانم اداری خواهد بود( تحت استخدام منشی خانم مشهد E4). و مقدار استخدام خانم کارمند صدور بیمه نامه بیشینه پشیمانی برای مکان Y برابر است با استخدام کارمند اداری خانم بدون سابقه 8( تحت E1) و برای مکان Z برابرست با 7 استخدام کارمند خانم در هتل (تحت E4). بر اساس استراتژی مینی استخدام کارمند خانم در فرودگاه ماکس پشیمانی، مکان استخدام کارمند خانم در اصفهان X را انتخاب می آگهی استخدام کارمند خانم در تهران کنید چون می خواهید که استخدام کارمند بیمه خانم در تهران مقدار ماکسیمم پشیمانی را استخدام کارمند خانم در شرکت قزوین مینیمم سازی کنید. این استراتژی برای تصمیم گیرندگانی است که استخدام کارمند خانم شهریار می خواهند ناامیدی استخدام کارمند خانم در یزد و انتقاد از تصمیم استخدام کارمند خانم نیمه وقت در تهران را پس از اتفاق مینیمم استخدام کارمند خانم شیفت شب کنند. استخدام کارمند خانم محجبه تخمین ها برای تقاضا برای عمل جراحی غیر-بستری در بیمارستان شما( در هزاران عملکرد) تحت شرایط ذاتی مختلفی هستند: عمل جراحی روزانه پذیرش شده=11 اگر استخدام کارمند فروش خانم در کرج بیمارستان همسایه توسعه یابد =11 و استخدام کارمند خانم اسلامشهر اگر استخدام منشی خانم در کرمان توسعه نیابد برابر15 خواهد بود. برای عمل استخدام منشی خانم مطب های جراحی روزانه پذیرش نشده ،شکل های 13 و 16 استخدام کارمند خانم امروز به ترتیب نشانگرند. 2. استخدام منشی خانم در فولادشهر ماکسیمم:برای استخدام منشی خانم در همدان مکان X ، بدترین استخدام کارمند خانم پاره وقت تهران حالت ممکن که می تواند رخ استخدام منشی خانم نیمه وقت در اصفهان دهد E4 می باشد که استخدام منشی خانم کرمانشاه کمترین پرداخت صفر دارد. کمترین پرداخت ها برای مکان های YوZ تعداد2 ( تحت استخدام منشی خانم در فردیس کرج E1و E2) و 2-( تحتE4) می استخدام کارمند خانم در محیط زنانه باشد. بنابرین استخدام کارمند خانم در اسلامشهر بهترین( یا ماکسیمم) مینیمم ها برابر 2 است که از استخدام کارمند خانم در شرق تهران انتخاب مکان Y بدست استخدام کارمند خانم در هشتگرد می آید. استراتژی ماکسیمم،برای تصمیم گیران بدبین یا استخدام منشی خانم محجبه ریسک گریز است. که فرض استخدام کارمند خانم در شهریار و شهرقدس می کند که هر گزینه ای را انتخاب کنید، بدترین اتفاق خواهد بود. استخدام منشی خانم در خرم اباد قدم اول، مشخص کردن مجموعه ای از حالت های ذاتی یا سناریوهای طبیعی می باشد. اینها مجموعه شرایط محتملی هستند که خارج از کنترل شما هستند ولی نحوه تصمیم گیری شما را تحت تاثیر قرار می دهند. این مجموعه باید بصورت متقابل منحصر بفرد باشد( یعنی یک حالت ذاتی نمیتواند به صورت همزمان با دیگری باشد) و جامع هستند(یعنی همه حالات ذاتی را پوشش می دهند). نظریه بازی تعدادی استراتژی را برای تصمیم گیری پیشنهاد می کند. در اینجا سه تا از آنها را بدانید: با استفاده استخدام منشی خانم در گیلان از مثال های استخدام کارمند خانم مسلط به ترکی استانبولی مختلف استخدام کارمند خانم در کرمان به استخدام کارمند خانم در البرز بررسی بپردازید. به اولین مشکل استخدام کارمند خانم در تهران 97 تصمیم گیری درفصل چهارم راجع به گسترش بلوک عملکردی استخدام کارمند خانم نیروی انتظامی برگردید. استخدام کارمند خانم نیمه وقت در کرج فرض کنید که بیمارستان نزدیک شما قصد توسعه واحد استخدام کارمند اداری خانم در رشت خود را داشته باشد. اگر چنین استخدام منشی خانم تهرانپارس کنند، تقاضا برای عمل جراحی در بیمارستان شما کاهش خواهد یافت. همچنین استخدام منشي خانم رشت یک استخدام چند کارمند خانم دستورالعمل افزایش حجم عمل های جراحی روزانه را توصیه کرد استخدام کارمند خانم در پاکدشت ولی واضح نیست که چگونه جراحان این گزارش را استخدام منشی خانم شهرری دریافت خواهند کرد. اگر آنها همه توصیه استخدام منشی خانم باروابط عمومی بالا ها را قبول کنند، در اینصورت آگهی استخدام کارمند خانم افزایش قابل توجهی در تعداد عمل جراحی های انجام شده و کاهش در تقاضا برای عمل استخدام کارمند خانم شهرقدس جراحی بستری بوجود می استخدام کارمند خانم در صادقیه اید. در حال حاضر بعضی از استخدام کارمند فروش خانم انها هستندکه کمتر استخدام کارمند اداری خانم در کرج از ظرفیت خود عمل جراحی دارند. استخدام کارمند خانم البرز عمل جراحی روزانه پذیرش شده=11 اگر بیمارستان همسایه توسعه یابد =11 و اگر توسعه نیابد برابر15 خواهد بود. برای عمل های جراحی روزانه پذیرش نشده ،شکل های 13 و 16 به ترتیب نشانگرند. در این حالت، دو گزاره وجود دارد که شما در مورد آن عدم قطعیت دارید: نظریه بازی تعدادی استراتژی را استخدام کارمند خانم اصفهان برای استخدام کارمند خانم در کرج تصمیم گیری پیشنهاد می کند. در اینجا سه استخدام کارمند خانم در بندرعباس تا از آنها را بدانید: 3 مینی ماکس پشیمانی: برای این استراتژی ، باید یک ماتریس پشیمانی از ماتریس پرداخت بدست آورید. چگونه انجام خواهد شد؟ فرض کنید که E1 سناریویی باشد که واقعا رخ می دهد. بهترین تصمیم به سمت مکان Z پیش می رود(پرداخت=10). با انتخاب مکان X ،پرداخت برابر با 7 است، بنابراین مقدار پشیمانی توسط کسی احساس می شود که X را انتخاب کرده باشدو با E1 مقادیر بصورت 7-10 یا 3 می باشد. این امر در جدول 5.2 نشان داده شده است. بصورت مشابه، مقدار پشیمانی در انتخاب مکان Y و از طریق E2 بصورت 2-5 یا 3 خواهد بود. بنابراین، برای خودتان تجزیه و تحلیل کنید که بیشترین پشیمانی برای انتخاب مکان X مقدار 5 خواهد بود( تحت E4). و مقدار بیشینه پشیمانی برای مکان Y برابر است با 8( تحت E1) و برای مکان Z برابرست با 7 (تحت E4). بر اساس استراتژی مینی ماکس پشیمانی، مکان X را انتخاب می کنید چون می خواهید که مقدار ماکسیمم پشیمانی را مینیمم سازی کنید. این استراتژی برای تصمیم گیرندگانی است که می خواهند ناامیدی و انتقاد از تصمیم را پس از اتفاق مینیمم کنند. Aکارخانه در شهر Z به شهر Y استخدام منشی خانم در غرب تهران منتقل خواهد شد به یاد داشته استخدام منشی خانم در قائمشهر باشید که استخدام منشی خانم جهت امور دفتری بیمارستان در حال حاضر ظرفیت پذیرش 12000عمل در استخدام کارمند خانم در عسلویه سال را دارد و استخدام منشی ساده خانم مدیریت شما قصد ساختن دو استخدام کارمند خانم مرداد 97 واحد جدید، با ظرفیت 2000 عمل در سال را دارد. 1 ماکسیماکس: استخدام کارمند خانم در کیش برای مکان X ، تعداد حداکثر پرداخت 7 تاست، که تحت استخدام کارمند خانم در ایران خودرو سناریوی E1 استخدام کارمند خانم در قم رخ می دهد. برای مکان Y استخدام کارمند خانم پاره وقت تعداد5(E3 ,E4) استخدام منشی خانم در هشتگرد و برای استخدام منشی خانم همشهری مکان استخدام کارمند خانم در شرکت خصوصی Z تعداد 10 تا( E1). استراتژی استخدام کارمند خانم در شهر قدس ماکسیماکس آگهی استخدام منشی خانم در کرج برای این است که به گزینه ای برسیم استخدام کارمند اداری خانم نیمه وقت که دارای استخدام منشی خانم در رشت 97 بیشترین بیشترین مقدار پرداخت استخدام کارمند خانم شهر قدس باشد. در این استخدام منشی خانم در رباط کریم مورد استخدام کارمند خانم پاکدشت شما مکان Z را انتخاب خواهید کرد چون استخدام منشی خانم در قزوین دارای 10 تا استخدام کارمند خانم اهواز ۹۶ پرداخت است. این استراتژی برای بهینه کردن ریسک تصمیم گیری است- تا جایی که می دانیم- E4 شبیه E1 می استخدام کارمند اداری خانم در قزوین باشد، و می تواند بیشتر نیز باشد، که در آن حالت انتخاب مکان Z می تواند از فاجعه جلوگیری کند. استراتژی هایی برای تصمیم گیری استخدام کارمند خانم دفتری استخدام کارمند خانم رسمی استخدام کارمند خانم ساده استخدام کارمند خانم ساده تهران استخدام کارمند خانم ساعتی استخدام کارمند خانم سه روز در هفته استخدام کارمند خانم شیفتی استخدام کارمند خانم صندوقدار استخدام کارمند خانم صندوقدار در تهران استخدام کارمند خانم علمی ارتش استخدام کارمند خانم علمی در ارتش استخدام کارمند خانم علمی نیروی زمینی ارتش استخدام کارمند خانم غیر حضوری استخدام کارمند خانم غیر حضوری تهران استخدام کارمند خانم غیر حضوری درآمد ثابت استخدام کارمند خانم فوق لیسانس استخدام کارمند خانم قراردادی استخدام کارمند خانم گوناگون اصفهان استخدام کارمند خانم گوناگون امروز استخدام کارمند خانم گوناگون تهران استخدام کارمند خانم گوناگون در تهران استخدام کارمند خانم لیسانس استخدام کارمند خانم لیسانس حقوق استخدام کارمند خانم لیسانس در تهران استخدام کارمند خانم لیسانس کامپیوتر استخدام کارمند خانم لیسانسه استخدام کارمند خانم محجبه استخدام کارمند خانم مسلط به ترجمه استخدام کارمند خانم مسلط به زبان استخدام کارمند خانم مسلط به زبان انگلیسی استخدام کارمند خانم مسلط به زبان آلمانی استخدام کارمند خانم مسلط به زبان ترکی استانبولی استخدام کارمند خانم مسلط به زبان فرانسه استخدام کارمند خانم نیمه وقت استخدام کارمند خانم نیمه وقت در اصفهان استخدام کارمند خانم نیمه وقت در اصفهان استخدام کارمند خانم نیمه وقت در کرج استخدام کارمند خانم و منشی اداری استخدام کارمند خانم و منشی در اصفهان استخدام کارمند خانم اداری 12 خرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 12 مهر 97 استخدام کارمند خانم اداری 13 تیر استخدام کارمند خانم اداری 14 مرداد استخدام کارمند خانم اداری 15 تیر 97 استخدام کارمند خانم اداری 16 مرداد استخدام کارمند خانم اداری 17 مرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 17 مهر 97 استخدام کارمند خانم اداری 22 مهر 97 استخدام کارمند خانم اداری 24 خرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 24 مرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 25 مرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 27 تیر 97 استخدام کارمند خانم اداری 27 خرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 29 تیر 97 استخدام کارمند خانم اداری 3 مرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 30 خرداد استخدام کارمند خانم اداری 31 خرداد 97 تهران استخدام کارمند خانم اداری 5 آبان 97 استخدام کارمند خانم اداری 5 خرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری 6 آبان 97 استخدام کارمند خانم اداری 7 مرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری تهران 27 تیر 97 استخدام کارمند خانم اداری تهران 30 تیر 97 استخدام کارمند خانم اداری دانشگاه استخدام کارمند خانم اداری در اسلامشهر استخدام کارمند خانم اداری در اصفهان استخدام کارمند خانم اداری در چهاردانگه استخدام کارمند خانم اداری در شهریار استخدام کارمند خانم اداری در فردیس استخدام کارمند خانم اداری در کرج استخدام کارمند خانم اداری در مدارس استخدام کارمند خانم اداری در یزد استخدام کارمند خانم اداری سه شنبه 5 خرداد 97 استخدام کارمند خانم اداری غرب تهران استخدام کارمند خانم اداری لیسانس استخدام کارمند خانم اداری یزد استخدام کارمند خانم اینترنتی استخدام کارمند خانم بازنشسته استخدام کارمند خانم بازنشسته در تهران استخدام کارمند خانم بدون تجربه کاری استخدام کارمند خانم بدون سابقه کار استخدام کارمند خانم بصورت پاره وقت تهران استخدام کارمند خانم به صورت پاره وقت در کرج استخدام کارمند خانم پاره وقت استخدام کارمند خانم پیمانی ارتش استخدام کارمند خانم پیمانی در نیروی هوایی ارتش استخدام کارمند خانم تایپیست استخدام کارمند خانم تجربی استخدام کارمند خانم تجربی در ارتش استخدام کارمند خانم جدید استخدام کارمند خانم جهت دفتر بیمه ایران استخدام کارمند خانم جهت کار در دفترخانه اسناد رسمی استخدام کارمند خانم حراست در تهران استخدام کارمند خانم حسابدار استخدام کارمند خانم حقوق و دستمزد استخدام کارمند خانم حقوقی در تهران استخدام کارمند خانم در یک هتل فوق لوکس با حقوق بالا استخدام مترجم

استخدام مترجم زبان

استخدام مترجم غیرحضوری

استخدام مترجم آنلاین

استخدام مترجم انلاین

استخدام مترجم شفاهی

استخدام مترجم حضوری

استخدام مترجم نیمه وقت

استخدام مترجم مبتدی

استخدام مترجم اینترنتی

استخدام مترجم پاره وقت

استخدام مترجم تمام وقت

استخدام مترجم در منزل

استخدام مترجم فوری

استخدام مترجم فیلم

استخدام مترجم دورکار

استخدام مترجم سریال

استخدام مترجم زیرنویس

استخدام مترجم حرفه ای

استخدام مترجم تخصصی

استخدام مترجم مهندسی

استخدام مترجم کتاب

استخدام مترجم مقاله

استخدام مترجم بازرگانی

استخدام مترجم کارمند

استخدام مترجم کارآموز

استخدام مترجم رسمی

استخدام مترجم راه دور

استخدام مترجم ویدیو

استخدام مترجم ورزشی

استخدام مترجم متون

استخدام مترجم توریست

استخدام مترجم تازه کار

استخدام مترجم تور

استخدام مترجم آن لاین

استخدام مترجم سایت

استخدام مترجم ساده

استخدام مترجم دانشجو

استخدام مترجم سفارت

استخدام مترجم همزمان

استخدام مترجم همراه

استخدام مترجم در خانه

استخدام مترجم دانشجویی

استخدام مترجم لیسانس

استخدام مترجم دورکاری

استخدام مدرس زبان انگلیسی

استخدام سوپروایزر زبان

جذب مدرس زبان

استخدام معلم

استخدام مدرس

استخدام مدرس زبان

استخدام مدرس انگلیسی

استخدام مدرس ریاضی

استخدام مدرس فیزیک

استخدام مدرس شیمی

استخدام مدرس دانشگاه

جذب مدرس آموزشگاه

تدریس در دانشگاه

استخدام برای تدریس

تدریس زبان

کار ترجمه

استخدام کارشناس زبان

استخدام رشته زبان

//
// استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم
استخدام کارمند خانم